Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
6 postów 106 komentarzy

pragmatyka

katparanoi - praktyczność

INSTYTUCJONALNA MARNOTA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO !

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Istotą zawiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego jest zupełne, totalne bezhołowie, panujące w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku pod jakże nieudolnymi, profesorskimi rządami jednoznacznie skutkującymi - lekarskim badziewiem !

 

Od poniższych adresatów zażądałem natychmiastowej, dokładnej kontroli warunków sanitarnych w USK, którego to nobliwym podmiotem tworzącym (założycielskim) jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Na razie poniżej awizowani adresaci, tendencyjnie skierowali temat na drogę przysłowiowego „ukręcenia mu łba” lub „rozmydlenia sprawy” !!!                                            

 

                             ADRESACI : 

Główny Inspektor Sanitarny  - 

Jarosław Jan Pinkas

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego  - Grzegorz Hudzik

 

      
Ponieważ to Obaj wyżej przedstawieni adresacji, czynnie „zamieszani” są w nadanie dalszego biegu przedstawionego dnia 01.12.2018 mego zawiadomienia zatytułowanego:

„Skandaliczne warunki sanitarne w USK Białystok”,

przeto ponownie jednoznacznie wzywam  Ich  do niezwłocznego zajęcia się zgłoszoną sprawą !!!

Dotychczasowa realizacja mego zawiadomienia sprowadza się do następującej konkluzji:

Gdyby to odpowiedź na tak jasne i jednoznacznie sformułowane zawiadomienie zapisana została na popierze pozbawionym jakichkolwiek sugestii oraz sygnowań określających jej pewne i rzeczywiste autorstwo, to z całą pewnością ocenił bym, iż jest to wytwór : 

UŁOMNEGO,

CHROMEGO PERCEPCJONISTY !!!

lub co najmniej 

OSOBNIKA,

MAJĄCEGO DZIURY W MÓZGU !!! 

Ale rzeczywistość okazała się bardziej smutna i prozaiczna, ponieważ to nadruk podpisu wygląda (pisany w ciągłości, bez utrzymania faktycznej formy tegoż tekstu przy zachowanym tylko kolorze) następująco:

p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w Białymstoku Waldemar Kulesza

W/w Pan Waldemar w pierwszych wersach pisma, wyrabia Sobie zupełnie samoistne terminy, bezczeszcząc przy tym a właściwie poniekąd „wybielając” narzuconą przez GIS rzeczywistość terminową, obnażając przy tym indolencję i matactwo czasowe Głównych Inspektorów, stwierdzeniem jego otrzymania dopiero dn. 18.12.2018 r.

Jest to jednak tylko wątek poboczny tendencyjnie uwypuklany ale dobitnie świadczący o wpojonym biurokratyzmie, by zapewne skutecznie zaniechać poruszenie wskazanego tematu zasadniczego, którym to bezsprzecznie jest przedstawiony w zawiadomieniu, istniejący tylko jeden szpitalny ciąg komunikacyjny, służący różnorodnym celom, zarówno leczniczym, towarzyskim, transportu chorych, odwiedzających Ich bliskich, transportu wyżywienia pacjentom szpitala, transportu odpadów medycznych i sprzętu medycznego przeznaczonego do odkażania, transportu leków dla pacjentów, przechowywania ubrań pacjentów obok zakażonego a przeznaczonego do późniejszego odkażania sprzętu, jak i też logistyki towarowej czystej i brudnej, spełniając rolę swoistego miksera „zdrowia i choroby”, którego to „produkty” przeznaczone są do dalszej powszechnej aplikacji, bez specjalnego wyboru osobowego na stary czy młody zdrowy czy chory, mały czy duży !!!

Kuriozalność sygnowanego przez Pana Waldemara pisma, w gruncie rzeczy sprowadza się do absurdalnego drążenia i dywagacji istoty formalnej i prawnej mego żądania przedstawienia mi protokołu z odbioru sanitarnego szpitala po jego rozbudowie przed trzema laty i następującego po nim stwierdzenia, iż (dalej cytat) „tut. Organ nie sporządził i nie posiada dokumentu jakim jest żądany przez Pana „protokół odbioru sanitarnego szpitala po jego rozbudowie”. 

Więc rodzą się zatem pytania zasadnicze: 

Po co Panie Waldemarze formułować te zastrzeżenia, skoro temat nie istnieje !!! 

W jaki to sposób merytoryczny i w jakim przedziale czasowym zamierzacie to Panowie Główni Inspektorzy, sprawę wyjaśnić !!!

Czy zdajecie Sobie sprawę z upływu już trzech tygodni, bez jakiejkolwiek Waszych działań naprawczych !!!   

W tym momencie, to dedykuję Panom  ADRESATOM  nasuwające mi się na myśl, następujące ludowe porzekadło, obrazujące na podstawie mego zgłoszenia, istotę funkcjonowania inspekcji sanitarnej:

„Jaki Pan, taki kram” !!! 

Przechodząc do ponownej sygnalizacji Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, wymienionych destrukcji, inwalidztwa logicznego i skutkowego funkcjonującego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku pod nadzorem oraz niewątpliwie rozumnym przyzwoleniem (innych, a zasadniczo odmiennych kwalifikacyjnych kwestii absolutnie nie dopuszczam, ze względu na formalne zaszeregowanie – profesor) - tego Pana:

 

Rektora, którym to jest:

prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski

                                                         

po raz wtóry żądam rzetelnej, skrupulatnej i wnikliwej kontroli stanu sanitarnego USK !!!

Ponieważ Główny Inspektor Sanitarny wykazał w zgłoszonej przeze mnie sprawie dostatecznie dużo indolencji i tandety, przeto przypomnę Mu minimalny zakres bezwzględnie obowiązujących Go przepisów !!!!! 

 

Ale wcześniej formułuję ostateczne a wiążące Głównego Inspektora Sanitarnego, zasadnicze pytania : 

 

Na jakich zasadach sanitarnych funkcjonuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny w B-stoku? 

 

Kto miał obowiązek dokonania oceny oraz użytkowego dopuszczenia po przebudowie i rozbudowy USK ?

 

Te pytania formułuję pod wpływem ostatnio przesłanej mi pisemnej indolencji oraz zawodowej, ewidentnej tandety, przedstawiając jednocześnie poniżej treść obowiązujących w tym zakresie przepisów, jednoznacznie obligujących GIS do podejmowania jasno określonych oraz jednoznacznie wskazanych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej !!!

I tak:

Rozdział 1

Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 1.Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1)      higieny środowiska,

2)      higieny pracy w zakładach pracy,

3)      zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

4)    higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Art. 2.Wykonywanie zadań określonych w art. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sa-nitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Art. 3.Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności: 

1)      opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospoda-rowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

1a) uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

2)      uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

a)                budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych, 

b)                nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie;
 

Art. 4.1. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach prze-znaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepi-sach;

2)      utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń

       użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego,       

        lotniczego i morskiego;

3)   warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;

3a)   nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;

To jest tylko cząstka ustawowych obligacji dla - GIS !!! 

Weźcie się instytucjonalne obiboki do właściwej, rzetelnej, merytorycznej pracy i przestańcie bezcześcić   Majestat  Rzeczypospolitej !!!                                                                                                                                                                                 BD          

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031