Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
4 posty 93 komentarze

pragmatyka

katparanoi - praktyczność

Urzędnicze paranoje przy sprzedaży ziemi rolnej !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wprowadzona w paranoidalnym zwidzie PiS-owskiej "wybitności" zwanej - Krzysztofem Jurgielem, procedura sprzedaży ziemi rolnej w małych działkach, szczególnie przeznaczonych pod budownictwo jest żywym pomnikiem porzekadła: "miałeś chamie złoty róg..."

                                                                                                                                       B-stok, 25.10.2018

Pismo z trybu administracyjnego, głównie jako ponaglenie, wymagane procesowo przed skargą sądowo-administracyjną !                                                                         

 

Biorąc pod uwagę istotę i wagę sprawy, szczególnie zaś w aspekcie sprawności instytucjonalnej Rzeczypospolitej  oraz odpowiedzialności osobowej funkcyjnych, sprawujących ustawowy, jak i też statutowy nadzór nad działalnością KOWR, stwierdzam, że n/w adresaci z w/w datą posiadają już pełną wiedzę i świadomość co do istniejącej destrukcji z tej sprawy wynikającej, ponosząc przy tym pełne a wynikające z tego konsekwencje prawne !

 

Przesłanie  do  Ministra Jana  Krzysztofa Ardanowskiego!

Polecam pod rozwagę, parafrazę przysłowia : „jaki kram, taki Pan”  oczywiście w aspekcie jakże bardzo oczywistego, destrukcyjnego inwalidztwa administracyjnego z niniejszej sprawy wynikającego !!

 

 Dyrektor Generalny  Piotr  Serafin

 Dyrektor  Jadwiga  Zabielska

Zastępca Dyrektora Mariusz Nachajewski                                                          

Zastępca Dyrektora- Henryk Dębowski

Z up. Dyrektora Generalnego KOWR

Kier. Wydz. KUR i GZ -Jarosław Lutyński 

KOWR OT w Białymstoku,  15-102 Białystok, Kombatantów 4

 

w sprawie sygnowanej: BIA.WKUR.520.1.2018.ER.4a datowanej na 28.09.2018, której to przedmiotem jest pismo zatytułowane:POWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI RÓWNOWARTOŚCI PIENIĘŻNEJ ODPOWIADAJĄCEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI 

W odróżnieniu od Waszych politycznych mocodawców, którzy to przy okazji wyborów samorządowych w przekazach medialnych utożsamiają Swą dalszą działalność z:

pracą,  pokorą,  służbą,

to działalność KOWR w aspekcie niniejszego tematu można adekwatnie określić, jako  babranina,  pycha,  leserka !!!

W tej sytuacji „gratuluję”  powyższym adresatom udziału w takim „badziewiu” !!!,

oczekując przy tym od  Min.  Ardanowskiego  niezwłocznej interwencji, poprzez całkowitą eliminację tego  dyletanctwa i wręcz modelowej tandety,  objawionej łajdactwem, zaprezentowanym w wycenie wartości rynkowych działek, przedstawionych do wykupu przez KOWR !!!     

                                         PREAMBUŁA 

Celem przeciwdziałania  urzędniczemu inwalidztwu,działającemu na bazie  ułomności legislacyjnych  (ukur i częściowo ukowr) oraz rozpasaniu osobowemu z wypływającemu tego stanu rzeczy  (co wynika z bieżącego procedowania), jak i też w walce o interes osobisty i społeczny, niniejsze pismo tworzę z tytułami proceduralnymi: 

-  Wezwanie  !!!

-   Ponaglenie !!!!!                                                                               

                                                                  Wezwanie   

Dyrektora Generalnego KOWR, jak i działających z Jego upoważnienia do postępowania zgodnego z prawem, zdrowym rozsądkiem, logiką, pragmatyką, przy jednoczesnym uruchomieniu w tejże sprawie instytucjonalnej i osobowej percepcji oraz wiedzy przynajmniej na co najmniej minimalnym poziomie, jak i zaprzestania aplikowania mi totalnych destrukcji, obrażających  Majestat Rzeczypospolitej !

Wzywam do usunięcia naruszeń prawa !!!

                                                Ponaglenie 

w sprawie wydania decyzji, dotyczącej właściwej, rzetelnej wyceny wartości rynkowej przedstawionych do wykupu przez KOWR działek, stanowiących własność PGI-W „Dawild” sp. z o. o. a oznaczonych nr geodezyjnymi 15/13, 15/25, 15/27 !

                                             Uzasadnienie ponaglenia 

Dnia 28.08.2018 w odpowiedzi na decyzję odmawiającą sprzedaży nieruchomości spółka „Dawild” zażądała odkupu przez KOWR w/w działek ! 

Otrzymanym dnia 03.10.2018 pismem  (Załącznik 1), zatytułowanym:

„POWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI RÓWNOWARTOŚCI PIENIĘZNEJ ODPOWIADAJĄCEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI”,

KOWR przedstawiło swoją wycenę poszczególnych działek w kwotach 26.830,- zł, 21990,- zł, 23.980,- zł - przypisanych odpowiednio dla kolejności w/w nr geodezyjnych działek a składających się na łączną kwotę wykupu trzech działek za sumę 72.800,- zł !!!

Pismo to w żadnej mierze nie jest decyzją, która to jest wymagana przy tego typu czynności, zgodnie z dyspozycją zawartą w Art. 104 KPA mówiącą o  formie załatwienia sprawyco też w sposób  „skuteczny” i bezprawny, blokuje nam podjęcia adekwatnych działań, przypisanych prawem ! 

Uderza w tym momencie prostatyzm interpretacyjny KOWR, poparty przedstawionym wyżej pismem, szczególnie w aspekcie wynikającym z zapisu Art. 2a ust. 6 UKUR, który dla dalszej jasności przytaczam:

6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Krajowy Ośrodek, na pisemne żądanie zbywcy złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna,  jest obowiązany do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej przez Krajowy Ośrodek przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

W judykaturze spotyka się też pogląd, iż administracyjne pismo może być traktowane na równi z pismem zatytułowanym „DECYZJA”, jeżeli zawiera ono znamiona przypisane Art. 107 KPA ! 

Wspomniane wyżej pismo z pewnością takich składników nie zawiera a jest w gruncie rzeczy tylko prostackim, wręcz prymitywnym (biorąc tylko pod uwagę istotę treści zapisów większości artykułów, zawartych w Rozdziale 2, Działu I KPA) klonem, końcowych informacji kwotowych, odnoszących się do rzekomych wartości rynkowych, prosto pochodzących z tandetnych i dyletanckich operatów szacunkowych mgr inż. Witolda Czemiel !!! 

Dla zobrazowania i unaocznienia tego instytucjonalnego i osobowego „badziewia”, dokonam oceny dwóch sekwencji pochodzących z treści „POWIADOMIENIA …”: 

Pierwsza:

„… KOWR powiadamia, że równowartość pieniężna  odpowiadająca wartości rynkowej w/w nieruchomości została określona na łączną kwotę 72.800,- zł,  zgodnie z przepisami ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, …” 

Jest to podwójne  (tak co do rzeczywistej wartości rynkowej, jak i zgodności jej określenia z UGN)  wierutne kłamstwo, obłuda, fałszerstwo, wyrażane pod auspicjami - Rzeczypospolitej ! 

Dowodami potwierdzającymi stwierdzenia zdania poprzedniego jest pięć poniższych załączników, przedstawiających oczywistą rzeczywistość w odróżnieniu od jakże mocno wyimaginowanych, bzdurnych przez KOWR akceptowalnych Czemielowych szacunków !!! 

Załącznik 2 - Wykaz transakcji działek w latach 2006 – 2014.

Załącznik 3 - Paranoje kalkulacyjne Czemielowego operatu szacunkowego

Załącznik 4 - Potencjalnie działki porównawcze do operatu szacunkowego

Załącznik 5 - Warunki zabudowy działki 15/27 – cztery wolnostojące domy mieszkalne

Załącznik 6 - Warunki zabudowy działki 15/27 – dwa bliźniaki 

W tym momencie należ dokonać krótkiego, chociaż by tylko zdawkowego, wyjaśniającego omówienia powyższych załączników !

W załączniku 2 przedstawione zostały transakcje z przed lat a dotyczące działek stanowiących własność pierwotną spółki „Dawild”.

Większość tych transakcji spowodowana była pewnym przymuszeniem sytuacyjnym strony, wyraźnie wpływającym na stosunkowo niska (szacunkowo o około 30 %) cenę końcową w stosunku do aktualnej oferty tamtego okresu co też spowodowało szybki ich wykup.

Z zestawienia wyraźnie widać, iż „najtańsza” cena sprzedaży z przed lat 12 jest znacznie wyższa od wyznaczonej obecnie w operacie przez rzeczoznawcę Czemiela !!!

(cena uzyskana w 2006 r., to - 72.833,- zł/ha,

cena rzeczoznawcy w 2018 r., to - 55.043,- zł/ha) 

Już na podstawie tylko pobieżnej znajomości rynku nieruchomości gruntowych, których to wartość sukcesywnie wzrasta, wyraźnie widać kanciarstwo z Czemielowej wyceny wypływające !!! 

Świadczy to dobitnie, o daleko posuniętym, zachwianiu percepcyjnym rzeczoznawcy Czemiela co w powiązaniu z bezmyślną akceptacją KOWR, przekłada się na ewidentne pokrzywdzenie oraz oszustwo spółki „Dawild”.

W załączniku 3 znajduje się bardzo wyraźne przedstawienie Czemielowych, operatowych destrukcji wycennych, ewidentnie z treści opisu wynikających !!! 

W załączniku 4 przedstawiony jest wyciąg z operatu ewidencyjnego gruntów ze wszystkimi zapisami oficjalnej ewidencji, dotyczącymi transakcji poszczególnych działek z sąsiedztwa !

Jest to zestawienie transakcji z roku bieżącego, dotyczące działek leżących w promieniu do 3 km od działek wycenianych !!!

Także to zestawienie jest dowodem przesądzającym  „przestępcze działanie rzeczoznawcy, jak i w/w adresatów, to akceptujących !!!”

Załączniki 5 i 6 przykładowo przedstawiają bardzo duże możliwości użytkowe przedmiotowych działek, przedstawione na przykładzie działki 15/27.

Już nawet osoba o znacznych ułomnościach intelektualnych, jednoznacznie stwierdzi, że w tym stanie formalnym, nie można wartościowo zrównywać ze sobą w/w trzech działek, jak to zrobił rzeczoznawca Czemiel przy pełnej i zupełnej oraz bezmyślnej i bezprawnej akceptacji KOWR !!! 

W tym momencie bardzo wyraźnie ukazuje się instytucjonalne draństwo przez KOWR demonstrowane. 

Zadaję więc w/w osobowościom: Czy to zbójeckim kosztem obywatela Rzeczypospolitej, bezprawie i bezpodstawnie chcecie wzbogacić KOWR co też zapewne posłuży Piotrowi Serafinowi w dalszej działalności, jako efekciarski argument (ekonomiczny), sankcjonujący jego kierownictwo !!! 

To tak działa Państwo przy zbliżającej się i tak szumnie prezentowanej 100 rocznicy niepodległości !!! ??? 

Takim to działaniem  Ministrze  Janie  Krzysztofie Ardanowski,  rzeczywiście „należycie” czcicie tę uroczystość !!!

Druga:  

KOWR, wyraża wolę nabycia w/w nieruchomości rolnych za powyżej wskazane kwoty (w sumie 72.000,- zł)

Nad tą ewidentną administracyjną ułomnością, tak wyraźnie objawioną, to aż trudno się pochylać !!!

Ma to być co z literalnego zapisu (UKUR) wynika – OŚWIADCZENIE, wydane na podstawie KPA w formie decyzji !!!

KPA oraz UGN wraz ze swymi przepisami wykonawczymi, bogatą doktryną oraz bardzo obszerną judykaturą, jednoznacznie opowiadają się za negatywną oceną poruszanej niniejszym pismem destrukcji a szczególnie operatów szacunkowych, jak i organu (KOWR) to akceptującego !!! 

Dlatego też to pismo „POWIADOMIENIE …) w żadnej mierze nie może samoistnie dalej funkcjonować w obrocie prawnym, jak też być użyte w naszych dalszych czynnościach dotyczących sprzedaży działek.

KOWR dla dokonania wyceny wartości rynkowej w/w działek zgodnie z Art. 84 KPA powołał rzeczoznawcę majątkowego !

Tenże rzeczoznawca, treścią trzech operatów dotyczących w/w działek poza określeniem iście  bandyckich,  pseudo - wartości  rynkowych  działek,  potwierdził też Swe bardzo daleko idące, zaawansowane inwalidztwo merytoryczne i moralne, bezczeszcząc tym samym nadaną Mu przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, odpowiedzialną funkcję osoby zaufania publicznego, którą to za pomocą tej sprawy skutecznie oraz jakże ewidentnie upodlił i sprzeniewierzył co i też mogłem bardzo jednoznacznie oraz osobiście potwierdzić i stwierdzić z motta przez Niego przekazywanego, podczas rozmowy telefonicznej ! 

Kwestię oceny, ganionych przeze mnie operatów szacunkowych, powinien dokonać mocą Art. 80 KPA - KOWR oraz zamieścić w jeszcze ułomnie niesporządzonej, a należnej nam i do tej pory nie doręczonej decyzji.

KOWR już na pierwszy „rzut oka” powinien stwierdzić całkowitą ułomność tak skwapliwie akceptowanego operatu szacunkowego, gdzie tandetne niedopełnienie przez rzeczoznawcę Czemiela dyspozycji wynikających z Art. 155 UGN nie budzi żadnych nawet najmniejszych wątpliwości !!! 

Te moje przytyczki w całym i pełnym zakresie popiera również i judykatura co też dowodzę, poprzez tylko przykładowo podane, wycinkowe treści pochodzące z uzasadnień orzeczeń sądowych, związanych z Art. 80 KPA oraz z Art. 155 UGN, których to treści dla porządku przywołuję !!! 

Art. 80 [Swobodna ocena dowodów] Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. 

Art. 155 [Dane o nieruchomościach]

1. Przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie, niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności w:

1) księgach wieczystych;

2) katastrze nieruchomości;

3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

3a) ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;

3b) rejestrach zabytków;

4) tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169;

5) planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  decyzjach o warunkach zabudowy i  zagospodarowania  terenu oraz pozwoleniach na budowę;

6) wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe;

6a) dokumentach będących w posiadaniu agencji, którym Skarb Państwa powierzył, w drodze ustaw, wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz;

6b) w aktach notarialnych znajdujących się w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali;

7) umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych oraz do rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego;

8) świadectwie charakterystyki energetycznej.

2. Wykorzystane w operacie szacunkowym dane poświadczone przez rzeczoznawcę majątkowego mogą mieć formę wypisów i wyrysów z dokumentów lub rejestrów, o których mowa w ust. 1.

3. Właściwe organy, agencje, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, spółdzielnie mieszkaniowe, sądy oraz urzędy skarbowe są obowiązane udostępniać rzeczoznawcom majątkowym rejestry i dokumenty, o których mowa w ust. 1, w tym umożliwiać sporządzanie kopii dokumentów w dowolnej formie.

4. Przy wycenie nieruchomości na potrzeby związane w szczególności z pozbawieniem lub ograniczeniem praw do nieruchomości, a także z ponoszeniem ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, rzeczoznawca majątkowy działający na zlecenie organów administracji publicznej lub sądów ma prawo wstępu na nieruchomość  będącą przedmiotem wyceny oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z szacowaniem nieruchomości.

{czyli w innych przypadkach wstępu nie ma a w przypadku konieczności wizji lokalnej, którą to 06.09.2018, rzeczoznawca dokonał, powiadomić należy właściciela zgodnie z:  

KPA -Art. 79 [Uprawnienia strony]

§ 1. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

§ 2. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Co też w tym przypadku nie nastąpiło !!!}

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu z dnia 15 lutego 2018 r. II SA/Po 1014/17

Dowód z operatu szacunkowego podlega ocenie organu administracji publicznej tak jak każda inna opinia na podstawie art. 80 KPA w związku z art. 75 § 1 KPA. Zatem organ rozpoznający sprawę zobligowany jest ocenić wartość dowodową operatu szacunkowego, który jest podstawowym dowodem w sprawie dotyczącej ustalenia wartości nieruchomości. Dlatego też organ może w razie potrzeby żądać od rzeczoznawcy uzupełnienia tego dokumentu, albo wyjaśnień co do jego treści. Ocena wartości dowodowej operatów jest możliwa przez organ administracyjny w sytuacji, gdy prosta analiza treści operatu budzi wątpliwości co do jego spójności, logiczności, zupełności, nieścisłości, pominięciu istotnych dla ustalenia wartości nieruchomości elementów.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gdańsku z dnia 9 maja 2018 r. II SA/Gd 104/18

1. Dowód z operatu szacunkowego stanowi dowód z opinii biegłego w rozumieniu art. 84 KPA. Tylko operat szacunkowy spełniający warunki formalne, ale również oparty na prawidłowych danych dotyczących szacowanej nieruchomości, właściwym doborze nieruchomości podobnych oraz właściwym wychwyceniu cech różniących te nieruchomości od nieruchomości wycenianej i na właściwym ustaleniu współczynników korygujących, może stanowić podstawę rozstrzygnięcia sprawy.

 2. Istotą podejścia porównawczego (w tym metody porównywania parami, jak i metody korygowania ceny średniej) jest istnienie uprzednio sprzedanych nieruchomości porównywalnych do nieruchomości mających być przedmiotem wyceny. Zasadą jest zatem wyszukiwanie do porównania nieruchomości mających możliwie jak najwięcej cech podobnych do nieruchomości wycenianej, a następnie korekta o cechy różniące. Podejście to nie pozwala na przyjmowanie do porównania dowolnych nieruchomości, a jedynie nieruchomości o zbliżonych właściwościach. Podobieństwo to, a tym samym wyjaśnienie, z jakich powodów do porównania przyjęto te, a nie inne nieruchomości będące w obrocie na określonym obszarze, powinno znajdować precyzyjne wyjaśnienie w sporządzanym operacie szacunkowym. Bez tego brak jest bowiem możliwości kontroli poprawności zastosowania podejścia porównawczego. Biegły powinien brać pod uwagę cechy nieruchomości podane w definicji nieruchomości podobnej. Zastosowanie tego samego podejścia do wyceny, bez względu na przyjęcie odmiennej metody, uzasadnia powstanie wątpliwości co do wartości dowodowej aktualnego operatu szacunkowego, w szczególności wobec powstałych istotnych wątpliwości w zakresie doboru nieruchomości porównywalnych.

 

Reasumując, to żądam niezwłocznego przedstawienia bardzo rzetelnej, zgodnej z prawem oraz rzeczywistością i wszelkimi innymi, obowiązującymi regułami, dotyczącymi należytego określenia wartości rynkowej przedstawionych do wykupu przez KOWR trzech przedmiotowych a w/w działek !!! 

Przestrzegam, że :

Nieuwzględnienie oczekiwań niniejszego pisma będzie równoznaczne z potencjalną odpowiedzialnością instytucjonalną tak (KOWR), jak i osobową wszystkich w/w adresatów za przestępstwa, wynikające z wymuszanych i aplikowanych ułomności niniejszej sprawy a zawartych w opisach znamion, przedstawianych w Art. 271, 286, 291, 296, 303, 304 KK 

                                                                                                   

Takie działanie KOWR jest ewidentnym bandytyzmem urzędniczym o czym to Ministrze Ardanowski co najmniej od daty niniejszego pisma Masz już pełną świadomość !!!

Jeżeli takie destrukcję mogą pojawiać się oraz funkcjonować w „przededniu” 100 rocznicy niepodległości, to składam daleko idące ubolewanie Prezydentowi Andrzejowi Dudzie !!!

P.S. dla Ministra !!!:

Do odpowiedniego zastosowania merytorycznego względem niniejszego   ponaglenia !!!

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2018 r. II SA/Sz 74/18

Organ odwoławczy, zgodnie z istotą zasady dwuinstancyjności postępowania (art. 15 KPA), winien dokonać oceny kwestionowanej odwołaniem decyzji, ale przede wszystkim dokonać ponownej oceny i rozstrzygnięcia sprawy. W postępowaniu odwoławczym obowiązują te same zasady co w postępowaniu przed organem I instancji, w zakresie zebrania całego materiału dowodowego i jego pełnej oceny (art. 7 i art. 77 § 1 KPA), uwzględniającej znaczenie i wartość dowodów dla toczącej się sprawy, wskazując którym dowodom organ przyznał rację, a którym odmówił (art. 80 KPA). Swoje stanowisko organ musi przedstawić przekonująco w uzasadnieniu decyzji (art. 107 § 3 KPA). Organ odwoławczy także powinien działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia (art. 12 § 1 KPA). Organ ten ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie żądania strony i ustosunkować się do nich w uzasadnieniu swojej decyzji.

Z głębokim ubolewanie wobec  Rzeczypospolitej  z powodu jakże ewidentnego urzędniczego oszustwa, draństwa, fałszu, obłudy …

z życzeniami, by to szlak trafi wszystkie istniejące oraz funkcjonujące destrukty instytucjonalne, jak i osobowe … !!!

 PS. wymienione w tekście załączniki jestem w stanie udostępnić w cenie 30,- zł od sztuki po uzgodnieniu telefonicznym: 600452525.

KOMENTARZE

 • Gdzie są te działki
  i co jest sednem całej sprawy?

  Czy właściciel MUSI je sprzedać za cenę ustaloną przez nabywcę?
 • x
  Nooo.. Ja właśnie skończyłem się kopać z KOWR, więc żund zamiaruje zmianę ustawy pańszczyźnianej na bardziej ludzką. Tak w każdym razie w maglu ćwierkają.
  Biednemu wiater w oczy. Gdy podejmowałem szaloną decyzję o zakupach, to dosłownie w trzy dni mi wprowadzili to gówno, w wyniku którego zostałem niemcem, bo nie mogłem kupić.
  Teraz po przejściu golgoty z kowrami i innymi "ośrodkami", będą "ustawę""nowelizować". Szlak by ich gamoni. Że to są gamonie to dobitnie nam wykładali urzędnicy kowr właśnie i ośr doradztwa.

  Teraz mam kolejną paranoję.
  Ponieważ to jest państwo wolności, prawa, demokracji i liberalne, to se wolno postawić małe gówno bez pozwolenia ino do 35m2, bo więcej to już jesteś kułak. Takoż się tyczy małej infra, np nieczystości.
  Bez pozwolenia, ale KONIECZNE jest Zgłoszenie.
  Zgłosiłem. Zgłosiłem z plikiem dokumentów koniecznych do pozwolenia.
  W odpowiedzi otrzymałem brak zgody na zgłoszenie i żądanie uzupełnienia zgłoszenia o kilkanaście kolejnych szczegółów w formie projektów, schematów i dokumentów administracyjnych. Jednocześnie zaczęto mi klarować odpowiedzialność grożącą i sankcję.

  Zachodzę w głowę, po co jaśnie panu, termin rozpoczęcia robót budowlanych.
  I tera uważajcie drogie dzieci, bo wam objaśnię kwestię "daty rozpoczęcia robót budowlanych"
  Nie rozsądnym jest, rozpoczynanie robót przed zgodą na "zgłoszenie"! Bo będziesz mieć samowolę i sankcja..
  Więc jaką urzędnicy datę uważają za optymalną?
  No więc, wpisujecie - "21 dni od przyjęcia zgłoszenia". Serio...

  Dalej się muszę tłumaczyć dlaczego ta rurka leci tędyk, a nie tędyk, bo jaśnie panu się to nie widzi. Nie ważne, że twoja rurka i ty mu tylko zgłaszasz, choć uważasz, że kij mu do tego.

  Nie wolno w opisie, pisać "przyłącze", musi być "zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacyjnej"

  Uzupełnić o posiadanym..
  Uzupełnić reprezentowania..
  O projektach to już pisałem..
  Wyjaśnić rozbieżności..
  Wyjaśnić przebieg..

  No i usunąć nieprawidłowości w terminie..

  Także idziemy w dobrym kierunku. W wypadku małej architektury, obiektów do 35m i instalacji drobnych, już nie trzeba pozwolenia.
  Teraz wystarczy tylko Zgłosić do właściwego urzędu. No góra dwóch...

  Bo widzicie, drogie dzieci, jeśli planujecie "ekologiczną oczyszczalnie ścieków" to już są conajmniej dwa, a za chwilę trzy urzędy do których ZGŁASZACIE.
  I dalej, sytuacja w małej polsce, jest taka, że rozporządzeniem imć wojewody jaśniepana, zakazane są oczyszczalnie drenażowe, bo tak. Bo on się martwi o klimat i wprowadzi "gówno dorzecza górnej wisły". Nielzia.

  One są najtańsze. Więc zostają ci droższe "biologicznie czynne". Dużo droższe. Kilkanaście tysi. I to jest bez Pozwolenia! Serio..

  Musisz Zgłosić do powiatu i potem Zgłosić do gminy, na razie nie musisz zgłaszać do sanepidu, centralnego urzędu szamb, ani na policję, ale będziesz musiał.
  Chodzą słuchy takie. Idzie o to, że to ci się nigdy nie zwróci. Nie może być tak, że będziesz cwany. Obejdziesz ich kanalizę i będzie ci się opłacać. Nie może tak być, bo wtedy każdy by tak chciał i z czego by żyli?

  Więc po golgocie "zgłoszeń", jeśli się uprzesz, będą cię czekać obowiązkowe "badania zawartości" kilka razy w roku - płatne, kilka stówek, oraz obowiązkowe "badania stanu tech" przez "upoważnione jednostki", płatne kilka stówek, za każdym razem oczywiście.

  Pomijam fakt naruszania prywatnej własności, którą oni rozwiązują w ten sposób, że sam się zobowiązujesz do wpuszczania tych bandziorów na swój teren, gdyż inaczej nie przyjmą ci "Zgłoszenia".
  Więc zgodnie z prawem, sam chciałeś żeby przyszli..

  Chodzi o to, że jak się uwzględni wszystkie planowane przez nich obciążenia, do tego koszty serwisu części, wywozu(rosnące), koszty eksploatacyjne, to wychodzi, że jesteś... w plecy.
  I o to właśnie przecież chodzi, a myślałeś, że im podskoczysz..
 • Sami dopuściliście do ustanowienia mafii RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
  oraz wyposażenia ich w wyłączne przywileje, dzięki którym wartości ustalane w operatach szacunkowych są nieweryfikowalne przez ludzi spoza mafii.

  Od czasów Kmicica nic tu się nie zmieniło, każdy, kto ma jakąś partię (prawda, jakie piękne staropolskie znaczenie) łupi do woli innych, szaraczków, i to jest właśnie Polska.
 • @Casey 04:33:24
  Ciężko czytać takie posty, ale z tego , co pamiętam, to osoba mająca prawo pierwokupu może rządać sprzedaży po cenie rynkowej.
 • @Casey 04:33:24
  http://mariuszg.neon24.pl/post/126325,kulminacja-dozynania-polskiej-watahy

  To o czym pisałem wtedy, zostało trochę zmienione, ale tylko trochę.
 • @Torin 05:34:22
  materiał na dobry samodzielny artykuł
 • @humainv2 09:24:14
  To o czym chciałbym porozmawiać, to o rewolucji w prawie budowlanym. Prawo budowlane nie jest do poprawienia, tylko wyburzenia.

  Przepisy bud powinny zostać dla obiektów użyteczności publicznej, a kontrole i odpowiedzialność karna zaostrzona. Natomiast dla użytku prywatnego zniesione całkowicie.

  Jeśli natomiast państwo tak bardzo zabiega o stan geodezyjny dla swoich map, to powinno sobie je uaktualniać na własny koszt, bo to jego mapy i jak chcę kopię to mnie kasuje szmal.
  Inwestor zgłasza ewentualnie zmianę: postawiłem budkę, jak chcecie to sobie przyjedź i pomierz jak ci to do czegoś potrzebne, szczególnie w dobie satelitów.
  ------------------------------------

  A to wyżej.. Toż wiadomo o co chodzi. Żebyś musiał łazić, żeby ci pokazywał jaki jest ważny i kompetentny, żeby ci nasrać w kapelusz i żebyś hydrę utrzymywał. Ot co.
 • @Torin, Gospodarcza "Agenda 2030" - Czym jest dla ludzkości? - Całkowitym ("Orwell-owskim) zniewoleniem Człowieka i Ludzkości.
  .  http://zbigniew1108.neon24.pl/post/146513,dzis-panstwa-narodowe-musza#comment_1505271
  niektóre:

  ????????????????????????
  • absurdalne zmiany w systemach prawnych;
  (skąd my to znamy?)


  • zmuszanie do udziału w projektach społecznościowych;
  (skąd my to znamy? - PRL?)
  ????????????????????????????????
  • ciągłe zmiany rządowe tylko po to, aby wywołać zamieszanie wśród obywateli;
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  • propagowanie homoseksualizmu i planowanego rodzicielstwa;
  !!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • ogromne imigracje mające na celu zniszczenie tożsamości narodowej;


  • masowe przesiedlenia ludności;


  • (w konsekwencji) kreowanie problemu rasizmu; (dziel i rządź)
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  .
 • @humainv2, AGENDA 21 - Program ONZ kontroli i zniewolenia
  .


  http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/146531,czesc-3-polakatolik-urzadza-rzeczpospolita#comment_1505632  .
 • O to powód dla któreg ŻYM zamordował człowieka,
  .


  !!!!!!!!!!!

  http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/146481,czesc-2-kosciol-katolicki#comment_1505155
  .
 • Nowe prawo wodne wchodzi 01.01.2019 ROZMOWA Z A. KUDLIŃSKIM ŚWIADOMOŚĆ POLAKÓW I ROLNIKÓW
  https://miziaforum.wordpress.com/2018/11/21/nowe-prawo-wodne-wchodzi-01-01-2019-rozmowa-z-a-kudlinskim-swiadomosc-polakow-i-rolnikow/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31